Informace pro žadatele o certifikaci

Znacka-CSP-CIA V3222 200xSystém certifikace zahrnuje výběr, stanovení, přezkoumání a nakonec certifikaci produktu  a dozor.

Systém je provozovaný Certifikačním orgánem pro výrobky COV-EUROSIGNAL ve společnosti EUROSIGNAL, a.s. (dále jen Pracoviště COV). Všechna nezbytná pravidla a postupy pro ověřování shody produktů s normami, uvedenými níže, byla zapracována v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17065 do Směrnice č. 14, která je na požádání k dispozici na COV.

Pro účely této informace jsou vybrána základní pravidla a postupy vydávání, udržování a odebírání certifikátů shody, a  pravidla používání certifikátu. COV vydá žadateli certifikát na základě kladného výsledku certifikačního řízení, provedeného postupy podle certifikačního schématu. Certifikační schéma je schváleno nestranným výborem (radou pro certifikaci). V odůvodněných případech, např. když má žadatel o certifikaci produktu zaveden a certifikován management kvality dle ISO 9001, lze vypustit 2. stupeň auditu - tzv. proces posuzování na místě.

Dokument "INFORMACE PRO ŽADATELE o certifikaci" je v sekci Ke stažení.

Předmět posuzování shody s technickou specifikací se hodnotí podle norem uvedených v sekci Akreditace. Certifikační schéma, používané certifikačním orgánem, vychází z certifikačního systému 1a a 5 dle Pokynu ISO/IEC a systému uvedeného v kap. 5 normy ČSN EN 50129.

Zákazníci COV mají právo podat odvolání proti rozhodnutí manažera COV. Odvolání je možno uplatnit do 30 dnů po vyrozumění klienta o výsledku certifikačního procesu, případně po pozastavení nebo odnětí certifikátu. Odvolávající se strana musí předložit svůj případ písemně, a to buď prostřednictvím datové schránky 7qgdznn, nebo doporučené zásilky k rukám ředitele společnosti EUROSIGNAL, a.s., Mstětice 34, 250 91 Zeleneč.
Ředitel společnosti odvolávající se stranu (klienta) písemně vyrozumí o přijetí odvolání, a nejpozději do 30 dní od přijetí podnětu (opět písemně) o odvolacím nálezu, včetně zdůvodnění přijatého rozhodnutí.
Má-li stěžovatel za to, že odvolání nebylo řádně vyřízeno, může požádat Radu pro certifikaci, aby přešetřila způsob vyřízení. Své odvolání podá stejným způsobem, tj. prostřednictvím datové schránky, nebo doporučeně poštou na výše uvedené kontakty, s tím, že uvede záměr eskalovat odvolání Radě pro certifikaci. Lhůta pro podání opakovaného odvolání je 30 dní od přijetí vyrozumění o odvolacím nálezu.
Ředitel společnosti musí zajistit bez zbytečného prodlení předání odvolání Předsedovi Rady pro certifikaci.
Rada pro certifikaci je povinna rozhodnout o odvolání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od přijetí podnětu. Předseda rady pro certifikaci klienta po prošetření odvolání písemně vyrozumí o odvolacím nálezu, včetně zdůvodnění přijatého rozhodnutí.
Má-li stěžovatel za to, že odvolání nebylo řádně vyřízeno ani prostřednictvím Rady pro certifikaci, může požádat akreditační orgán ČIA o.p.s., aby jeho stížnost přešetřil. Způsob a lhůtu pro podání stížnosti si klient domluví přímo s pracovníky ČIA o.p.s.